Podmínky užívání

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky používání internetového portálu Protokolos

verze účinná od 1. ledna 2016

 1. Úvodní ustanovení

  1. 1.1. Provozovatelem internetového portálu Protokolos, který je umístěn na webové adrese www.protokolos.com a který je dále dostupný z webových adres www.protokolos.net, www.protokolos.eu a www.protokolos.cz nebo z mobilní aplikace Protokolos pro operační systémy iOS a Android (dále jen „Protokolos“), je společnost Protokolos system s.r.o., IČO: 037 14 951, se sídlem Nad Šutkou 540/14, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 236596 (dále jen „Provozovatel“).
  2. 1.2. Portál Protokolos je automatizovaným systémem, jehož cílem je zprostředkovávání kontaktů mezi Uživateli (jak je tento pojem definován níže v článku 2.1) portálu Protokolos, a to za účelem a podmínek uvedených níže.
  3. 1.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky používání portálu Protokolos (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání portálu Protokolos, jakož i další související právní vztahy mezi těmito subjekty.
 2. Definice vybraných pojmů

  1. 2.1. Uživatel – každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let a každá právnická osoba, která se řádně zaregistrovala na portálu Protokolos. Každá osoba je oprávněna se registrovat na portálu Protokolos pouze jedenkrát, tj. vystupovat pouze pod jedním uživatelským účtem.
  2. 2.2. Objednatel – Uživatel, který poptává skrze portál Protokolos provedení Služby.
  3. 2.3. Poskytovatel – Uživatel, který nabízí skrze portál Protokolos poskytnutí Služby. Poskytovatelem může být pouze Uživatel, který splňuje veškeré podmínky k poskytnutí Služby dle příslušných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, disponuje příslušným živnostenským či jiným oprávněním, a zároveň poskytnutím Služby neporušuje žádnou povinnost, kterou je vázán, zejména, nikoliv však výlučně, povinnost mlčenlivosti, povinnost loajality, povinnost k ochraně obchodního tajemství, povinnost zákazu zneužití vnitřních informací, licenční ujednání nebo jinou smluvní či zákonnou povinnost.
  4. 2.4. Smlouva o službě – smlouva, uzavřená mezi Objednatelem a Poskytovatelem, kterou se Poskytovatel zejména zaváže, že provede či poskytne službu určenou Objednatelem (dále jen „Služba“) a Objednatel se zejména zaváže, že za to Poskytovateli zaplatí odměnu (dále jen „Odměna“).
  5. 2.5. Újma – znamená újmu na jmění (škodu) i nemajetkovou újmu.
 3. Registrace na portálu Protokolos a používání portálu Protokolos

  1. 3.1. Registrací na portálu Protokolos Uživatel potvrzuje, že je svéprávnou fyzickou osobou starší 18 let, případně právnickou osobou, že se seznámil s těmito Podmínkami, že jim rozumí, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
  2. 3.2. O schválení registrace Uživatele na portálu Protokolos rozhoduje Provozovatel, přičemž Uživatelé nemají na schválení své registrace jakýkoliv nárok.
  3. 3.3. Uživatel se dále zavazuje dodržovat při užívání portálu Protokolos a v souvislosti s užíváním portálu Protokolos veškeré obecně závazné právní předpisy a dobré mravy a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo portál Protokolos jakkoliv poškodit, přetížit nebo portálu Protokolos, Provozovateli anebo dalším Uživatelům způsobit jakoukoliv Újmu.
  4. 3.4. Uživatel se zavazuje, že veškeré údaje, které na portál Protokolos uloží nebo prostřednictvím portálu Protokolos vymění, budou pravdivé, úplné, přesné a nebudou v žádném podstatném ohledu zavádějící. Uživatel v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo nepravdivé, neúplné nebo nepřesné informace uvedené jiným Uživatelem na portálu Protokolos nebo vyměněné mezi Uživateli prostřednictvím portálu Protokolos.
  5. 3.5. Registrace Poskytovatele na portálu Protokolos je zdarma. Registrace Objednatele na portálu Protokolos je zpoplatněna, a to dle aktuálního ceníku dostupného na www.protokolos.com
  6. 3.6. Registrací na portálu Protokolos Poskytovatel v návaznosti na ustanovení článku 2.3 těchto Podmínek prohlašuje, že splňuje a v době poskytnutí Služby bude splňovat veškeré podmínky k jejímu poskytnutí a že jejím poskytnutím neporuší žádnou svou povinnost.
  7. 3.7. Uživatel je oprávněn kdykoliv upravit své registrační údaje anebo požádat Provozovatele prostřednictvím portálu Protokolos o deaktivaci svého uživatelského účtu na tomto portále.
  8. 3.8. Poskytovatel se zavazuje, že při registraci na portálu Protokolos a ani v souvislosti s jeho používáním nebude uvádět své kontaktní údaje, zejména telefon, e-mail, odkaz na webovou stránku, logo apod., mimo příslušné, a pro tyto účely Provozovatelem vyhrazené, kolonky. Poskytovatel nebude kontaktní údaje uvádět zejména ve svém uživatelském jménu, v popisu jeho činnosti, jeho fotografiích, na profilovém videu, apod.
  9. 3.9. Uživatel se zavazuje, že bude používat svůj uživatelský účet na portálu Protokolos výhradně osobně. Uživatel se zavazuje chránit svůj uživatelský účet na portálu Protokolos před zneužitím třetími osobami a bere na vědomí a souhlasí s tím, že za případné zneužití svého uživatelského účtu nese plnou odpovědnost.
  10. 3.10. 3.10. Uživatel registrací na portále Protokolos dále potvrzuje, že dává Provozovateli souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním jeho osobních údajů zadaných při registraci a používání portálu Protokolos, a to za podmínek uvedených v dokumentu „Informace o nakládání s osobními údaji Uživatelů portálu Protokolos“, dostupném na www.protokolos.com
  11. 3.11. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel bude skrze portál Protokolos oprávněn poskytnout jeho údaje v nezbytném rozsahu (především jméno a příjmení, název firmy, adresu, telefonní číslo, email) kterémukoli jinému Uživateli, a to za účelem zprostředkování kontaktu mezi Uživateli na portálu Protokolos s cílem případného uzavření Smlouvy o službě mezi danými Uživateli.
  12. 3.12. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel se při výběru a doporučení vhodného Poskytovatele pro účely uzavření Smlouvy o službě řídí objektivními hledisky dle zájmů Objednatele vyjádřených ve vzájemné komunikaci a že pro tyto účely neupřednostňuje ani jinak nezvýhodňuje žádného z Poskytovatelů.
  13. 3.13. Uživatel bere na vědomí, že zprostředkování kontaktů na portálu Protokolos probíhá pouze mezi Uživateli registrovanými na tomto portálu a databázi Poskytovatelů vedenou Provozovatelem proto nelze považovat za úplnou či vyčerpávající.
  14. 3.14. Uživatel souhlasí s tím, že mu bude Provozovatel, resp. portál Protokolos zasílat automatické zprávy generované portálem Protokolos související s poptávkami a nabídkami Služeb anebo dalšími informacemi ohledně portálu Protokolos.
  15. 3.15. Uživatel prohlašuje, že je a zavazuje se, že i do budoucna bude autorem všech jím na portále Protokolos zveřejňovaných textů, obrázků, videí, příloh či jiných děl chráněných autorským právem (dále jen „Soubor“), a že je a i do budoucna bude k nakládání s takovými Soubory v nezbytném rozsahu oprávněn. Nahráním či zveřejněním Souboru na portálu Protokolos uděluje Uživatel Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užívání Souboru, a to po dobu, po kterou bude uživatelský účet Uživatele na portálu Protokolos aktivní.
  16. 3.16. Provozovatel je oprávněn veškeré Soubory nahrané či zveřejněné na portálu Protokolos kdykoliv z portálu Protokolos odstranit. Rovněž je oprávněn vyhradit si v rámci nastavení portálu Protokolos udělení předchozího souhlasu se zveřejněním takového Souboru. Tím není dotčeno právo Provozovatele dle článku 6.4 těchto Podmínek. Forma prezentace Poskytovatele na portálu Protokolos je volena Poskytovatelem dle možností a nastavení portálu Protokolos. Provozovatel je oprávněn změnit formu prezentace Poskytovatele či takovou formu prezentace Poskytovatel zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
  17. 3.17. Uživatel se zavazuje, že nepoužije ani neumožní použití žádného obsahu portálu Protokolos třetí osobě bez předchozího písemného svolení Provozovatele.
  18. 3.18. Právní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem vzniklý na základě registrace Uživatele na portálu Protokolos se řídí právem České republiky a aplikovatelnými předpisy Evropské unie.
 4. Smlouva o službě

  1. 4.1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
   1. Provozovatel není smluvní stranou Smlouvy o službě;
   2. konkrétní vymezení obsahu Smlouvy o službě, tj. jednotlivých práv a povinností Objednatele a Poskytovatele, je výlučně věcí Objednatele a Poskytovatele a Provozovateli nelze tudíž přičítat žádnou odpovědnost ani povinnost k náhradě jakékoliv Újmy, která by Objednateli anebo Poskytovateli z příslušné Smlouvy o službě nebo v souvislosti s příslušnou Smlouvou o službě mohla vzniknout;
   3. Provozovatel žádným způsobem Objednateli nezaručuje ani neodpovídá za to, že Poskytovatel je dostatečně kvalifikovaný k provedení Služby;
   4. Provozovatel žádným způsobem Objednateli ani Poskytovateli nezaručuje ani neodpovídá za to, že dojde k řádnému splnění Smlouvy o službě jejími smluvními stranami;
   5. veškeré reklamace Služeb musí Objednatel uplatňovat u Poskytovatele; a
   6. Provozovatel neodpovídá za žádnou Újmu, která vznikne nebo která může vzniknout Uživateli přímo či nepřímo v souvislosti s užíváním portálu Protokolos.
  2. 4.2. Poskytovatel se zavazuje informovat prostřednictvím portálu Protokolos Provozovatele o:
   1. každé (ústně, písemně či jinak) s Objednatelem uzavřené Smlouvě o službě, a to do 7 dnů od uzavření takové smlouvy, a
   2. výši Provize dle čl. 5.2 těchto Podmínek, a to do 7 dnů od provedení Služby dle Smlouvy o službě.
   Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn ověřit si správnost a úplnost Poskytovatelem mu sdělených informací dle předchozí věty u Objednatele příslušné Služby.
  3. 4.3. Objednatelé mohou hodnotit svou spokojenost s Poskytovatelem a způsobem vyřízení příslušné Služby Poskytovatelem (dále jen „Reference“). Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Reference budou dostupné všem Uživatelům na portále Protokolos a že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Referencí.
  4. 4.4. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněn hodnotit svou spokojenost s Poskytovatelem a způsobem vyřízení příslušné Služby Poskytovatelem pouze jedenkrát, tj. jednou Referencí.
  5. 4.5. Objednatel se v této souvislosti zavazuje, že při tvorbě Referencí se zdrží veškerého jednání, které by vedlo ke svévolnému nebo neoprávněnému poškozování dobrého jména a pověsti konkurence anebo bylo nekalosoutěžním jednáním.
  6. 4.6. Smlouva o službě se řídí právem ujednaným případně stanoveným pro příslušný smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
 5. Provize

  1. 5.1. V případě, že: (i) Objednatel a Poskytovatel uzavřeli Smlouvu o službě, (ii) Poskytovatel provedl Službu dle Smlouvy o službě a (iii) Objednatel uhradil Poskytovateli Odměnu dle Smlouvy o službě, zavazuje se Poskytovatel uhradit Provozovateli provizi (dále jen „Provize“), nestanoví-li tyto Podmínky jinak.
  2. 5.2. Výše Provize je stanovena procentem z částky, která je tvořena finální výší Odměny (bez DPH) dohodnuté mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Procento pro určení výše Provize bude určeno na základě dohody mezi Objednatelem a Poskytovatelem.
  3. 5.3. V případě, že je Poskytovatel plátce daně z přidané hodnoty (DPH), je pro účely výpočtu Provize rozhodující výše Odměny bez DPH.
  4. 5.4. Poskytovatel se zavazuje uhradit Provozovateli Provizi z každé Služby mezi Objednatelem a Poskytovatelem, a to v měně, ve které byla provedena platba Odměny, nebo v některé z následujících světových měn: EUR, USD, RUB, CNH, GBP, JPY, CZK.
  5. 5.5. Provize je splatná vždy 5. den v měsíci bezprostředně následujícím po měsíci, ve kterém na ni Provozovateli vznikl nárok dle čl. 5.1 těchto Podmínek, a to bezhotovostním převodem skrze platformu PayPal na účet Provozovatele, a to s uvedením registračního čísla Uživatele, který platbu provádí. Provize se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený PayPal účet Provozovatele.
  6. 5.6. Za účelem vyloučení pochybností se stanovuje, že Provozovatel neodpovídá za žádnou újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s používáním platformy PayPal, zejména újmy způsobené případnou nedostupností této služby, zasláním Provize na nesprávný účet, atd.
  7. 5.7. Pokud k provedení Služby i přes uzavření Smlouvy o službě mezi Objednatelem a Poskytovatelem nedojde, povinnost Poskytovatele uhradit Provizi Provozovateli nevzniká.
  8. 5.8. Právo na Provizi však Provozovateli vzniká v případě, že k realizaci Služby nedošlo zaviněním Poskytovatele.
  9. 5.9. Pro případ prodlení Poskytovatele s úhradou Provize se Poskytovatel zavazuje Provozovateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 6. Práva Provozovatele a omezení odpovědnosti Provozovatele

  1. 6.1. Provozovatel neposkytuje Uživatelům žádné záruky ohledně funkčnosti anebo dostupnosti portálu Protokolos.
  2. 6.2. Provozovatel rovněž neodpovídá za uchování jakýchkoliv dat uložených Uživatelem na portál Protokolos, vyměněných Uživateli prostřednictvím portálu Protokolos nebo dokumentujících jednání Uživatelů na portále Protokolos.
  3. 6.3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv dočasně omezit přístup Uživatele k jeho uživatelskému účtu, a to zejména pokud Uživatel poruší kteroukoliv svou povinnost dle těchto Podmínek, zejména pak pokud neuhradí Provozovateli Provizi řádně a včas. Omezení přístupu Uživatele přitom nemá žádný vliv na povinnosti Uživatele dostát svým povinnostem vůči Provozovateli.
  4. 6.4. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit kteroukoliv informaci uloženou Uživatelem na portál Protokolos anebo deaktivovat a následně vymazat uživatelský účet Uživatele, a to i bez udání důvodu a předchozí žádosti Uživatele, zejména porušuje-li Uživatel kterékoli ustanovení těchto Podmínek.
 7. Další povinnosti Poskytovatele

  1. 7.1. Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky k poskytnutí Služby dle příslušných právních předpisů, zejména dispponuje a zároveň poskytnutím Služby neporušuje žádnou povinnost, kterou je vázán, zejména povinnost mlčenlivosti.
  2. 7.2. Poskytovatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu Objednatele nepředá kontaktní údaje Objednatele třetí osobě, ani že Objednateli nedoporučí jiného Poskytovatele, než je on sám.
  3. 7.3. 7.3. V případě, že Poskytovatel z jakéhokoli důvodu zjistí, že není schopen Službu provést, zavazuje se, že nepostoupí provedení Služby třetí osobě, ale že doporučí Objednateli, aby se opětovně obrátil na portál Protokolos, a to na následující kontaktní e-mail: admin@protokolos.com s cílem zprostředkování nového Poskytovatele.
  4. 7.4. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení kterékoliv povinnosti Poskytovatele zejména dle čl. 4.2, 5.1, 5.4, 7.1 nebo 7.3 těchto Podmínek představuje hrubé porušení těchto Podmínek, které zakládá oprávnění Provozovatele:
   1. okamžitě ukončit spolupráci s Poskytovatelem a deaktivovat a následně smazat jeho uživatelský účet na portálu Protokolos;
   2. neumožnit takovému Uživateli opětovnou registraci na portálu Protokolos; a
   3. požadovat po Poskytovateli úhradu smluvní pokuty ve výši deseti-násobku Provize ze Smlouvy o službě, o níž Poskytovatel Provozovatele porušením některé z výše stanovených povinností dle těchto Podmínek připravil, zkrátil.
 8. Změna Podmínek

  1. 8.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to zejména z důvodu změn v právních předpisech, v technickém nastavení portálu Protokolos, apod.
  2. 8.2. Nová verze Podmínek se nevztahuje na právní vztahy související se Smlouvami o službě (a práva a povinnosti z nich vyplývající a s nimi související), které byly uzavřeny předtím, než nová verze Podmínek nabyla účinnosti.
  3. 8.3. Provozovatel se zavazuje informovat Uživatele prostřednictvím portálu Protokolos o plánované změně Podmínek, a to alespoň 14 dnů přede dnem, kdy má nová verze Podmínek nabýt účinnosti.
  4. 8.4. Uživatel je oprávněn novou verzi Podmínek odmítnout, a to ve formě žádosti o deaktivaci jeho uživatelského účtu, doručené Provozovateli prostřednictvím portálu Protokolos. V případě, že Uživatel novou verzi Podmínek neodmítl způsobem dle předcházející věty, má se za to, že novou verzi Podmínek akceptoval.

Informace o nakládání s osobními údaji na portálu Protokolos

verze účinná od 1. ledna 2016

 1. Úvodní ustanovení

  1. 1.1. Společnost Protokolos system s.r.o., IČO: 037 14 951, se sídlem Nad Šutkou 540/14, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 236596 (dále jen „Provozovatel“) v souvislosti s provozováním internetového portálu Protokolos, který je umístěn na webové adrese www.protokolos.com (dále jen „Protokolos“) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé osobní údaje, které se týkají uživatelů portálu Protokolos (dále jen „Uživatel“), a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
  2. 1.2. Tento dokument obsahuje informace o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou osobní údaje Uživatelů zpracovávány, kdo a jakým způsobem je zpracovává a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Dále pak tento dokument obsahuje informace o právu přístupu Uživatelů k jejich osobním údajům, právu na opravu osobních údajů a o dalších právech a povinnostech vyplývajících ze Zákona.
 2. Účel shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů Uživatelů

  1. 2.1. Osobní údaje Uživatelů jsou dále v souladu se Zákonem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány bez souhlasu Uživatelů pro následující účely:
   1. ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele; a
   2. vedení uživatelského účtu.
  2. 2.2. Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Uživatelů pouze v souvislosti s provozováním portálu Protokolos. Osobní údaje Uživatelů jsou s jejich souhlasem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány za následujícími účely:
   1. zprostředkování kontaktů mezi Uživateli na portálu Protokolos; a
   2. zasílání informací a obchodních sdělení Uživatelům.
 3. Rozsah shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů Uživatelů

  1. 3.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů pouze v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů shromažďování, zpracování a uchování osobních údajů Uživatelů.
  2. 3.2. Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Uživatelů v rozsahu identifikačních, kontaktních a dalších údajů, a to zejména pak: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, uživatelské jméno, heslo, informace o poptávaných / provedených službách na portálu Protokolos; v případě Uživatelů poskytujících služby pak také identifikační číslo osoby (IČO), pokud mu bylo přiděleno, bankovní spojení, destinace, kde poskytuje služby, a zkušenosti či specializace daného Uživatele (dále jen „osobní údaje“). V závislosti na konkrétním účelu zpracování osobních údajů bude přitom vždy využit jen nezbytně nutný rozsah osobních údajů Uživatelů.
 4. Doba zpracování osobních údajů Uživatelů

  1. 4.1. Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Uživatelů po dobu vedení jejich uživatelského účtu a dále po dobu 3 let ode dne zrušení jejich účtu, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.
  2. 4.2. Pokud jde o zpracování osobních údajů Uživatelů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, jsou tyto údaje Uživatelů zpracovávány do odvolání souhlasu Uživatele s jejich zpracováním.
 5. Způsob zpracování osobních údajů Uživatelů

  1. 5.1. Osobní údaje Uživatelů získává Provozovatel při registraci Uživatelů na portálu Protokolos a při používání portálu Protokolos Uživateli. Provozovatel získává osobní údaje Uživatelů též z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy, internet apod.).
  2. 5.2. Osobní údaje Uživatelů zpracovávané v souvislosti s provozováním portálu Protokolos jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i s případným využitím podpory a systémů třetích osob, za podmínek stanovených Zákonem a dalšími příslušnými právními předpisy.
  3. 5.3. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.
 6. Osoby, kterým mohou být osobní údaje Uživatelů zpřístupněny

  1. 6.1. Zpracováním osobních údajů Uživatelů může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Přístup takové osoby a zpracování osobních údajů Uživatelů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených Zákonem a dalšími příslušnými právními předpisy.
  2. 6.2. Osobní údaje Uživatelů zpracovávané v souvislosti s provozováním portálu Protokolos budou k dispozici příslušným pracovníkům a členům statutárního orgánu Provozovatele odpovědným za zpracování registrací Uživatelů a za provoz portálu Protokolos. Osobní údaje Uživatelů zpracovávané v souvislosti s provozováním portálu Protokolos mohou být poskytnuty rovněž třetí osobě, a to za účelem zasílání informací a obchodních sdělení.
  3. 6.3. Za účelem zprostředkování kontaktů mezi Uživateli na portálu Protokolos mohou být osobní údaje dále předávány jiným Uživatelům, a to v nezbytně nutném rozsahu pro dosažení tohoto účelu. Podrobnosti jsou obsaženy v dokumentu “Všeobecné obchodní podmínky a podmínky používání internetového portálu Protokolos“.
 7. Cookies

  1. 7.1. Cookies jsou malé soubory obsahující specifické údaje, které slouží Provozovateli a zadavatelům obchodních sdělení zobrazovaných v rámci portálu Protokolos k rozpoznání počítače Uživatele při jeho komunikaci s portálem Protokolos a k následnému využití některých funkcí portálu Protokolos. Tyto soubory jsou ukládány k Uživateli prostřednictvím webového prohlížeče na jeho pevný disk. Ukládání cookies probíhá na základě souhlasu Uživatele s tím, že Uživatel může ukládání cookies kdykoliv odmítnout, a to v rámci nastavení webového prohlížeče. K využití určitých služeb může však Provozovatel vyžadovat používání cookies a v případě odmítnutí používání cookies nebude Uživatel oprávněn takové služby využívat.
 8. Právo přístupu k osobním údajům Uživatelů a ochrana práv

  1. 8.1. Provozovatel při shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů Uživatelů dbá v plném rozsahu ochrany práv Uživatele vyplývajících z příslušných ustanovení Zákona.
  2. 8.2. Provozovatel poskytne Uživateli bez zbytečného odkladu informaci o tom, jaké údaje jsou o daném Uživateli zpracovávány, bude-li o to Uživatelem požádán. V této souvislosti upozorňuje Provozovatel Uživatele, že má ze Zákona právo vyžadovat od Uživatele za poskytnutí vše uvedených informací přiměřenou úhradu.
  3. 8.3. V případě, že Uživatel zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel či jiná osoba, která se podílí na zpracování osobní údajů Uživatele (dále jen „zpracovatel“), provádí zpracování osobních údajů Uživatele, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje Uživatele nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požadovat od Provozovatele nebo zpracovatele vysvětlení;
   2. požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména může požadovat provedení opravy nebo doplnění jeho osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na žádost Uživatele provedeno i dočasné blokování nebo likvidace příslušných osobních údajů.
  4. 8.4. V případě, že Provozovatel nebo zpracovatel shledá žádost Uživatele oprávněnou, závadný stav neprodleně odstraní.
 9. Kontaktní údaje

  1. 9.1. V případě jakýchkoli dotazů či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci portálu Protokolos kontaktujte:
  2. Protokolos system s.r.o.
   Nad Šutkou 540/14, Kobylisy, 182 00 Praha 8
   E-mail: admin@protokolos.com